Wyniki wyszukiwania dla

Brak wyników wyszukiwania

Erasmus+ Edukacja dorosłych W trakcie realizacji

Stowarzyszenie Centrum PISOP posiada akredytację na lata 2021-2027 w ramach Akcji Kluczowej 1 programu Erasmus+. System akredytacji daje możliwość udziału mobilnościach edukacyjnych oraz wspiera rozwój instytucji edukacyjnych i innych organizacji zaangażowanych w uczenie się przez całe życie w Europie.

W ramach naszego Planu Erasmus+ założyliśmy cele:

Rozwój kadry edukatorów (trenerzy, doradcy, animatorzy) naszego Stowarzyszenia oraz współpracujący liderzy jako edukatorzy w obszarze włączania, różnorodności, tolerancji w działaniach obywatelskich

Wzmacnianie kompetencji społecznych, międzykulturowych i krytycznego myślenia edukatorów przekładających się na większe zaangażowanie w edukację pozaformalną i nieformalną

Upowszechnianie wiedzy i kreowanie wzorców pozwalających na wykorzystywanie wspólnego europejskiego dziedzictwa i różnorodności w ramach edukacji pozaformalnej i nieformalnej Stowarzyszenia

Poprawa jakości oferty kształcenia pozaformalnego, nieformalnego i rozwój kompetencji edukatorów w odpowiedzi na potrzeby w obszarach tematycznych prowadzonych zajęć 

Rozwój wykorzystania potencjału technologii cyfrowych, wypracowanie mechanizmów łączenia mobilności fizycznej i współpracy wirtualnej.

W wyniku realizacji zadania planujemy wypracować standard edukacyjny dla naszego Stowarzyszenia uwzględniający w ramach prowadzonej przez nas działalności edukacyjnej: włączenie, różnorodność, tolerancję, europejskie dziedzictwo i kompetencje międzykulturowe w działaniach obywatelskich.

W oparciu o ten standard zaktualizowana zostanie nasza oferta (szkolenia, coaching, mentoring itd.) oraz wypracujemy/zaktualizujemy programy i materiały edukacyjne.

Wypracujemy też standard łączenia mobilności fizycznej i współpracy wirtualnej w naszym Stowarzyszeniu.

W każdym roku realizacji zadania 20 przedstawicieli naszej organizacji, a także współpracujących liderów, edukatorów wyjdzie na kursy edukacyjne tzw. mobilności zagraniczne mające na celu rozwój ich kompetencji. 

W listopadzie 2022 pierwsza grupa uczestniczyła w kursie IT w Palermo, na Sycylii.

W 2023 roku organizowane są szkolenia na Malcie i w Hiszpanii.

Projekt sfinansowany  ze środków Unii Europejskiej.