Wyniki wyszukiwania dla

Brak wyników wyszukiwania

Fundusz grantowy "SPLOT Wartości"Realizacja

Wzmacniamy Europę SPLOTowymi wartościami

Fundusz grantowy w projekcie „SPLOT Wartości” to fundusz, którego celem jest wspieranie organizacji społeczeństwa obywatelskiego w realizacji działań na rzecz praw i wartości Unii Europejskiej. 

Wnioski należy składać wyłącznie poprzez stronę z generatorem wniosków pod adresem www.granty.siecsplot.pl

Cele funduszu grantowego

 • podnoszenie świadomości na temat praw i wartości poprzez wspieranie  organizacji społeczeństwa obywatelskiego; 
 • wzmocnienie ochrony i propagowania wartości Unii, w tym poszanowania  praworządności; 
 • przyczynianie się  do  realizacji wartości demokratycznych, między innymi poprzez wspieranie dialogu,  przejrzystości i dobrych rządów zwłaszcza w kontekście kurczenia się przestrzeni dla społeczeństwa obywatelskiego.

Informacje o naborze wniosków wstępnych

 • W ramach funduszu „SPLOT WARTOŚCI” wartość wnioskowanego grantu nie może być niższa niż 2000 euro oraz wyższa niż 6 800 euro.
 • Czas trwania projektu grantowego to od 6 do 12 miesięcy. 
 • Łączna kwota, jaką przeznaczono na nabór to 340 908 euro. 
 • Nabór wniosków jest dwuetapowy uzupełniony o ocenę strategiczną. Harmonogram naboru wniosków dostępny TUTAJ
 • Wkład własny nie jest wymagany.
 • Kwalifikowane są wyłącznie działania realizowane na terenie Polski.

NUMER NABORU Nr 1/SPLOTWARTOŚCI/I – wnioski wstępne

Termin składania wniosków wstępnych: od 25 maja 2023  do 28 lipca 2023 

Wnioski należy składać wyłącznie poprzez stronę z generatorem wniosków pod adresem www.granty.siecsplot.pl


Kto może składać wnioski?

Podmiotami uprawnionymi do składania wniosków są: 

 • organizacje pozarządowe, o których mowa w art. 3 ust. 2 UoDPPioW oraz jednostki terenowe stowarzyszeń posiadające osobowość prawną, związki stowarzyszeń, fundacje, koła gospodyń wiejskich, ochotnicze straże pożarne; 
 • osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego z zastrzeżeniem, że w ramach grantów nie jest możliwe prowadzenie działań w zakresie kultu religijnego;
 • spółdzielnie socjalne; 
 • spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1599 i 2185), które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.


Sesje informacyjne dla Grantobiorców

Terminy sesji informacyjnych w formie webinariów dla Grantobiorców: 

 • 6 czerwca 2023 godz. 12.00, 
 • 20 czerwca 2023 godz. 17.00, 
 • 4 lipca 2023 godz. 15.00.
Zapisy na webinary dostępne TUTAJ

Kontakt ws. konkursu dla organizacji pozarządowych z województwa wielkopolskiego i województwa lubuskiego pod adresem mailowym helpdesk@pisop.org.pl i numerem telefonu 61 851 91 34 (lub 534 205 699)


Więcej informacji na stronie granty.siecsplot.pl oraz w aktualnościach

Fundusz grantowy "SPLOT Wartości"

Koordynator projektu Dorota Surma

Miniatura Dorota Surma

Wyślij wiadomość

Doradca Piotr Kotlarek

Miniatura Piotr Kotlarek

Wyślij wiadomość