Wyniki wyszukiwania dla

Brak wyników wyszukiwania

HIT – Handle Initiatives TogetherZakończony

Projekt HIT – Handle Initiatives Together realizowany jest w partnerstwie z hiszpańską organizacją pozarządową RAIS Hogar SI, w okresie 1.11.2019-31.03.2021r.

Działania zaplanowane w projekcie to:

ANALIZA I DIAGNOZA POTRZEB podmiotów ekonomii społecznej. Analiza i diagnoza bazują na analizie danych zastanych, badaniu ankietowym oraz wywiadach indywidualnych i grupowych. Badania prowadzone są we współpracy z partnerem hiszpańskim.

OPRACOWANIE ZASAD MENTORINGU: na bazie badań oraz doświadczeń Centrum PISOP oraz Hogar Si w działaniach mentoringowych zostaną opracowane i wdrożone zasady mentoringu w kilku podmiotach ekonomii społecznej. Zakładamy pracę kilku par mentor – mentee (osoba, której pomaga mentor).

ROZWÓJ WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ: na bieżąco współpracujemy w partnerstwie, wymieniając się doświadczeniami we wspieraniu podmiotów ekonomii społecznej, poprzez regularne spotkania oraz wizyty studyjne w Polsce i Hiszpanii.

Mentoring stosowany jest w sektorze przedsiębiorstw od wielu lat. Zadaniem mentoringu jest wyposażenie mentee (klienta) w potrzebną mu wiedzę i kompetencje konieczne do sprawnego działania w danej dziedzinie. Jednym z podstawowych elementów mentoringu jest przekazanie praktycznej wiedzy przez mentora swojemu mentee.[1] Jest prowadzony w dłuższym horyzoncie czasowym (1-3 lat). Polega na długoterminowej relacji z osobą o zdecydowanie większym bagażu doświadczeń i wiedzy, która wspiera w rozwoju osobę o mniejszym doświadczeniu bądź krótszym stażu pracy.

[1] Za: https://coachingdao.pl/mentoring (dostęp: 17.11.2018 r.)

Koordynatorką projektu jest Monika Wieczorek - monika.wieczorek@pisop.org.pl, 534 205 699

Projekt jest dofinansowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.