Wyniki wyszukiwania dla

Brak wyników wyszukiwania

Inicjatywa dla Leszna 2023Zakończone

Celem Konkursu jest wspieranie rozwoju wspólnot lokalnych i działań związanych z włączaniem obywateli oraz organizacji pozarządowych w prace na rzecz Miasta Leszna w obszarze pomocy społecznej poprzez zwiększenie liczby inicjatyw polegających na rozwoju ekonomii społecznej oraz rozwoju działań związanych z włączaniem obywateli i organizacji pozarządowych w prace na rzecz Miasta Leszna, ze szczególnym uwzględnieniem aktywizacji mieszkańców obszaru rewitalizacji.

W Konkursie mogą brać udział:

  • organizacje pozarządowe, o których mowa w art. 3 ust. 2 UDPPW, m.in. stowarzyszenia (w tym stowarzyszenia zwykłe[1]) oraz jednostki terenowe stowarzyszeń posiadające osobowość prawną, związki stowarzyszeń, fundacje, kółka rolnicze, cechy rzemieślnicze, izby rzemieślnicze, izby gospodarcze, samorządy gospodarcze i wspólnoty mieszkaniowe; 
  • osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego; 
  • stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego; 
  • spółdzielnie socjalne; 
  • spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników. 

Które:

  • są zarejestrowane na terenie Miasta Leszna i/lub działają na rzecz mieszkańców Miasta Leszna,
  • w ramach Projektu planują prowadzić działania w Sferze Pożytku Publicznego: pomoc społeczna. Działania muszą być skierowane na rzecz mieszkańców Miasta Leszna ze szczególnym uwzględnieniem obszaru rewitalizacji

Nabór wniosków będzie prowadzony od 12.05.2023 do 5.06.2023 roku godz. 20:00

Oferty należy składać TYLKO w generatorze dostępnym na stronie www.pisop.org.pl

Wszystkie złożone oferty we wskazanym terminie zostaną ocenione formalnie, następnie zostaną poddane ocenie merytorycznej.

Wnioskowana kwota Mikrodotacji przeznaczona na realizację projektu może wynieść do 5000 zł (słownie: pięciu  tysięcy złotych).

Dodatkowo wymagane jest wniesienie wkładu własnego w wysokości minimum 10% wartości Mikrodotacji. 

Budżet przeznaczony na dotacje to  40 000 zł (słownie: czterdzieści tysięcy złotych).

Maksymalny okres realizacji projektów to 15.06 – 31.10.2023 r.

Ocena zostanie dokonana w oparciu o kryteria opisane w Regulaminie.

Lista projektów przeznaczonych do dofinansowania zostanie ogłoszona 14.06 2023 roku.

Przed wypełnieniem oferty należy zapoznać się z Regulaminem konkursu.

Dodatkowych informacji na temat Konkursu udziela: Beata Donaj – beata.donaj@pisop.org.pl

Projekt finansowany przez Miasto Leszno.