Wyniki wyszukiwania dla

Brak wyników wyszukiwania

Inicjatywa dla Leszna 2024Ocena projektów

Inicjatywa dla Leszna 2024

Stowarzyszenie Centrum PISOP jako realizator projektu pn. Inicjatywa dla Leszna zaprasza do udziału w konkursie mikrodotacji, organizacje pozarządowe, które:

1. są zarejestrowane na terenie Miasta Leszna i/lub działają na rzecz mieszkańców Miasta Leszna 

2. w ramach Projektu planują prowadzić działania w Sferze Pożytku Publicznego: pomoc społeczna na rzecz mieszkańców Miasta Leszna.

Celem Konkursu jest wspieranie rozwoju wspólnot lokalnych i działań związanych z włączaniem obywateli oraz organizacji pozarządowych w prace na rzecz Miasta Leszna w obszarze pomocy społecznej poprzez zwiększenie liczby inicjatyw polegających na rozwoju ekonomii społecznej oraz rozwoju działań związanych z włączaniem obywateli i organizacji pozarządowych w prace na rzecz Miasta Leszna, ze szczególnym uwzględnieniem aktywizacji mieszkańców obszaru rewitalizacji.

Maksymalna kwota Mikrodotacji to 8.000,00 zł.

Wymagany wkład własny w wysokości co najmniej 10% wartości Mikrodotacji.

Maksymalny okres realizacji projektów od dnia 15 lipca 2024 roku do dnia 31 października 2024 roku, przy czym okres trwania Projektu nie może być krótszy niż 30 dni.

Budżet przeznaczony na Mikrodotacje to 50.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych).

Oferty należy składać TYLKO za pomocą GENERATORA dostępnego na stronie www.pisop.org.pl

Nabór wniosków będzie prowadzony od 18.06.2024 do 08.07.2024 roku do godz. 12.00.

Ocena zostanie dokonana w oparciu o kryteria opisane w Regulaminie.

Wszystkie złożone oferty we wskazanym terminie zostaną ocenione formalnie, następnie zostaną poddane ocenie merytorycznej, na zasadach określonych w Regulaminie.

Lista projektów przeznaczonych do dofinansowania zostanie ogłoszona do 12.07.2024 roku.

Przed wypełnieniem oferty należy zapoznać się z Regulaminem Konkursu.

Dodatkowych informacji na temat Konkursu udzielają:

Natalia Pawlicka – natalia.pawlicka@pisop.org.pl 

Magdalena Wróblewska – magdalena.wroblewska@pisop.org.pl

Dokumentacja konkursowa dostępna jest w zakładce: DO POBRANIA

Projekt finansowany przez Miasto Leszno.