Wyniki wyszukiwania dla

Brak wyników wyszukiwania

Konkurs Mikrodotacji Inicjatywa dla Leszna 2021Zakończone

Inicjatywa dla Leszna 2021

Celem Konkursu jest wspieranie rozwoju wspólnot lokalnych i działań związanych z włączaniem obywateli oraz organizacji pozarządowych w prace na rzecz Miasta Leszna w obszarze pomocy społecznej poprzez zwiększenie liczby inicjatyw polegających na rozwoju ekonomii społecznej oraz rozwoju działań związanych z włączaniem obywateli i organizacji pozarządowych w prace na rzecz Miasta Leszna, ze szczególnym uwzględnieniem aktywizacji mieszkańców obszaru rewitalizacji.

W Konkursie mogą brać udział:
Organizacje Pozarządowe – organizacje pozarządowe, o których mowa w art. 3 ust. 2 UDPPW, m.in. stowarzyszenia (w tym stowarzyszenia zwykłe) oraz jednostki terenowe stowarzyszeń posiadające osobowość prawną, związki stowarzyszeń, fundacje,
które:
•    są zarejestrowane na terenie Miasta Leszna i/lub działają na rzecz mieszkańców Miasta Leszna,
•    w ramach Projektu planują prowadzić działania w Sferze Pożytku Publicznego: pomoc społeczna. Działania muszą być skierowane na rzecz mieszkańców Miasta Leszna ze szczególnym uwzględnieniem obszaru rewitalizacji.
Z uwagi na panującą w chwili ogłaszania konkursu pandemię, obowiązujące z jej powodu obostrzenia, a także zalecenia zachowania środków ostrożności i dbania o bezpieczeństwo zdrowia i życia realizatorów i odbiorców zadań ujętych w ramach mikrodotacji oraz biorąc pod uwagę fakt braku informacji o terminie ustania obecnych okoliczności, przy formułowaniu zadań i rezultatów należy uwzględnić panującą sytuacje epidemiologiczną.
Nabór wniosków będzie prowadzony od 16.04.2021 do 11.05.2021 roku.
Oferty należy składać TYLKO w generatorze dostępnym na stronie www.pisop.org.pl

Wnioskowana kwota Mikrodotacji przeznaczona na realizację projektu może wynieść do 5000 zł (słownie: pięciu  tysięcy złotych). Dodatkowo wymagane jest wniesienie wkładu własnego w wysokości minimum 10% wartości Mikrodotacji.

Budżet przeznaczony na dotacje to 40 000,00 zł (słownie: czterdzieści tysięcy złotych).

Maksymalny okres realizacji projektów to 01.06.2021r. – 31.10.2021 r.
Ocena zostanie dokonana w oparciu o kryteria opisane w Regulaminie.

Lista projektów przeznaczonych do dofinansowania zostanie ogłoszona przed dniem 31 maja 2021 roku.

Dodatkowych informacji na temat Konkursu udziela: Beata Donaj - beata.donaj@pisop.org.pl
Projekt finansowany przez Miasto Leszno.

Dokumenty konkursowe dostępne są w zakładce DO POBRANIA

Konkurs Mikrodotacji Inicjatywa dla Leszna 2021

Koordynator projektu Anna Paulina Matczuk

Miniatura Anna Paulina Matczuk

Wyślij wiadomość

Doradca Beata Donaj

Miniatura Beata Donaj

Wyślij wiadomość