Wyniki wyszukiwania dla

Brak wyników wyszukiwania

Konkurs pn. Mikrodotacje na rozwój poznańskich NGO 2023Zakończone

Poznańskie Centrum NGO

Centrum PISOP zaprasza:

Organizacje Pozarządowe – o których mowa w art. 3 ust. 2 UDPPW, m.in. stowarzyszenia 

(w tym stowarzyszenia zwykłe) oraz jednostki terenowe stowarzyszeń posiadające osobowość prawną, związki stowarzyszeń, fundacje, kółka rolnicze, cechy rzemieślnicze,  izby rzemieślnicze, izby gospodarcze, samorządy gospodarcze i wspólnoty mieszkaniowe;  osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego; stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego; spółdzielnie socjalne; spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników, które są zarejestrowane na terenie Miasta Poznania i/lub działają na rzecz Miasta Poznania, do udziału w Konkursie Mikrodotacji pn. Mikrodotacje na rozwój poznańskich NGO – 2023r.

Celem konkursu pn. Mikrodotacje na rozwój poznańskich NGO 2023 jest rozwój instytucjonalny i wzmocnienie strategiczne organizacji pozarządowych działających na terenie Poznania.

Każdy Oferent zobowiązany jest do wyboru obszarów organizacji, które będzie uwzględniał projekt

A. Rozwój i doskonalenie organizacji (np. w aspekcie wypracowania strategii rozwoju organizacji, przeprowadzenia badania potrzeb i/lub ewaluacji działań organizacji)

B. Wzmocnienie zespołu (np. w aspekcie integracji lub podnoszenia kompetencji pracowników/członków/ działaczy/wolontariuszy organizacji, rozwoju wolontariatu)

C. Zarządzanie Finansami (np. w aspekcie wypracowania min. rocznego planu fundraisingowego, wypracowania budżetu rocznego organizacji na 2023 rok)

D. Komunikowanie (np. w aspekcie wypracowania strategii komunikacji (wewnętrzna, zewnętrzna, relacje z mediami, z partnerami), wzmocnienia wizerunku organizacji)

E. Inne (np. w aspekcie podniesienia jakości zarządzania organizacją (częściowe sfinansowanie kosztów związanych z obsługą księgową, prawną itp.), podniesienia technicznych standardów działania organizacji (zakup sprzętu biurowego, adaptacja lokalu itp.).

Maksymalna wartość mikrodotacji to 5000 zł. Wkład własny NIE JEST wymagany.

Maksymalny okres realizacji projektów to 01 września 2023 roku - 30 listopada 2023 roku.

Budżet przeznaczony na mikrodotacje to 35 000,00 zł (słownie: trzydzieści pięć tysięcy złotych).

Oferty należy składać TYLKO za pomocą GENERATORA dostępnego na stronie www.pisop.org.pl

UWAGA!!!

NABÓR OFERT PROWADZONY JEST od 14 lipca 2023 roku do 14 sierpnia 2023 roku do godz. 15.00.

Ocena zostanie dokonana w oparciu o kryteria opisane w Regulaminie.

Wszystkie złożone oferty we wskazanym terminie zostaną ocenione formalnie, następnie zostaną poddane ocenie merytorycznej.

Lista projektów przeznaczonych do dofinansowania zostanie ogłoszona do dnia 31 sierpnia 2023 roku.

Przed wypełnieniem oferty należy zapoznać się z Regulaminem Konkursu.

Dodatkowych informacji na temat Konkursu od poniedziałku do piątku, w godzinach 10:00 - 15:00, udzielają:

Anna Lewandowska pod numerami 61 851 81 34, 534 205 699 lub anna.lewandowska@pisop.org.pl

Piotr Kotlarek pod numerami 61 851 81 34, 534 205 699 lub piotr.kotlarek@pisop.org.pl

Monika Wieczorek – pod numerami 61 851 81 34, 534 205 699 lub monika.wieczorek@pisop.org.pl

Konkurs jest częścią projektu pn. Poznańskie Centrum NGO sfinansowanego ze środków budżetowych Miasta Poznania.

Konkurs pn. Mikrodotacje na rozwój poznańskich NGO 2023

Wyślij wiadomość

Doradca Piotr Kotlarek

Miniatura Piotr Kotlarek

Wyślij wiadomość

Wyślij wiadomość