Wyniki wyszukiwania dla

Brak wyników wyszukiwania

Konkurs pn. Mikrodotacje na rozwój poznańskich NGOZakończone

Centrum PISOP zaprasza:

Organizacje Pozarządowe – o których mowa w art. 3 ust. 2 UDPPW, m.in. stowarzyszenia (w tym stowarzyszenia zwykłe) oraz jednostki terenowe stowarzyszeń posiadające osobowość prawną, związki stowarzyszeń, fundacje, kółka rolnicze, cechy rzemieślnicze,  izby rzemieślnicze, izby gospodarcze, samorządy gospodarcze i wspólnoty mieszkaniowe;  osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego; stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego; spółdzielnie socjalne; spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników, które są zarejestrowane na terenie Miasta Poznania i/lub działają na rzecz Miasta Poznania, do udziału w Konkursie Mikrodotacji pn. Mikrodotacje na rozwój poznańskich NGO.

Celem konkursu pn. Mikrodotacje na rozwój poznańskich NGO jest rozwój instytucjonalny i wzmocnienie strategiczne organizacji pozarządowych działających na terenie Poznania.

 Każdy Oferent zobowiązany jest do wyboru obszarów, które chce rozwijać w swojej organizacji:  

A. Rozwój i doskonalenie organizacji (np. w aspekcie wypracowania strategii rozwoju organizacji, przeprowadzenia badania potrzeb i/lub ewaluacji działań organizacji)

B. Wzmocnienie zespołu (np. w aspekcie integracji lub podnoszenia kompetencji pracowników/członków/ działaczy/wolontariuszy organizacji, rozwoju wolontariatu)

C. Zarządzanie Finansami (np. w aspekcie wypracowania min. rocznego planu fundraisingowego, wypracowania budżetu rocznego organizacji na 2023 rok)

D. Komunikowanie (np. w aspekcie wypracowania strategii komunikacji (wewnętrzna, zewnętrzna, relacje z mediami, z partnerami), wzmocnienia wizerunku organizacji)

E. Inne (np. w aspekcie podniesienia jakości zarządzania organizacją (częściowe sfinansowanie kosztów związanych z obsługą księgową, prawną itp.), podniesienia technicznych standardów działania organizacji (zakup sprzętu biurowego, adaptacja lokalu itp.).

Maksymalna wartość mikrodotacji to 5000 zł. Wkład własny NIE JEST wymagany.

Maksymalny okres realizacji projektów to 01 sierpnia 2022 roku - 30 listopada 2022 roku.

Budżet przeznaczony na mikrodotacje to 65 000,00 zł (słownie: sześćdziesiąt pięć tysięcy złotych).

Oferty należy składać TYLKO za pomocą GENERATORA dostępnego na stronie www.pisop.org.pl

UWAGA!!!

NABÓR OFERT PROWADZONY BĘDZIE od 20 czerwca 2022 roku do 12 lipca 2022 roku do godz. 15.00.

Ocena zostanie dokonana w oparciu o kryteria opisane w Regulaminie.

Wszystkie złożone oferty we wskazanym terminie zostaną ocenione formalnie, następnie zostaną poddane ocenie merytorycznej.

Lista projektów przeznaczonych do dofinansowania zostanie ogłoszona do dnia 27 lipca 2022 roku.

Przed wypełnieniem oferty należy zapoznać się z Regulaminem Konkursu.

Dodatkowych informacji na temat Konkursu od poniedziałku do piątku, w godzinach 08:00 - 15:00, udzielają:

Patryk Krawczyk pod numerami 61 851 81 34, 534 205 699 lub patryk.krawczyk@pisop.org.pl

Hubert  Łaganowski – pod numerami 61 851 81 34, 534 205 699 lub hubert.laganowski@pisop.org.pl

Piotr Kotlarek pod numerami 61 851 81 34, 534 205 699 lub piotr.kotlarek@pisop.org.pl