Wyniki wyszukiwania dla

Brak wyników wyszukiwania

STATUT STOWARZYSZENIA
Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich PISOP


TEKST JEDNOLITY
3 stycznia 2017 r.

ROZDZIAŁ I
Postanowienia ogólne

§ 1
Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich PISOP, zwane dalej Stowarzyszeniem zrzesza osoby zainteresowane aktywacją i demokratyzacją społeczeństwa.

§ 2
Stowarzyszenie prowadzi swoją działalność na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Stowarzyszenie może prowadzić działania poza granicami Polski w zakresie i zgodnie z właściwymi przepisami prawa.

§ 3
1. Siedzibą Stowarzyszenia jest Leszno.
2. Stowarzyszenie może tworzyć biura, powoływać oddziały, filie, spółki, fundacje i inne podmioty służące realizacji celów statutowych oraz prawidłowości funkcjonowania Stowarzyszenia.
3. O utworzeniu i rozwiązaniu biur, zakładów, o których mowa w § 37 ust. 2, oddziałów i filii, zwanych dalej Jednostkami, decyduje uchwała Zarządu Stowarzyszenia. Jednostki nie mogą uzyskać osobowości prawnej. Do Jednostek stosuje się postanowienia ust. 4 – 6, z zastrzeżeniem § 37.
4.Zarząd Jednostki składa się z dwóch osób (w tym każdorazowo Dyrektorki lub Dyrektora), powoływanych i odwoływanych uchwałą Zarządu Stowarzyszenia. Zarząd Jednostki kieruje jej działalnością.
5. Do członkiń i członków Zarządu Jednostki stosuje się odpowiednio § 29 ust. 2.
6. Jednostka prowadzi działalność na podstawie Statutu Stowarzyszenia. Zarząd Jednostki może przyjąć regulamin określający szczegółową organizację i sposób działania Jednostki.

§ 4
Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej swoich członkiń i członków, wolontariuszek i wolontariuszy, a do prowadzenia spraw może zatrudniać pracownice i pracowników, w tym swoje członkinie lub członków.

§ 5
1. Stowarzyszenie używa pieczęci, odznak, znaków organizacyjnych i graficznych zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie właściwymi przepisami prawa.
2. Stowarzyszenie może posługiwać się tłumaczeniem swojej nazwy w wybranych językach obcych. Stowarzyszenie może posługiwać się nazwą skróconą: „Centrum PISOP”.

§ 6
Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.

§ 7
1. Stowarzyszenie realizuje swoje cele, o których mowa w § 10, poprzez prowadzenie działalności pożytku publicznego na rzecz ogółu społeczności.
2. Stowarzyszenie prowadzi działalność nieodpłatną pożytku publicznego w zakresie:
a. 85.5 - Pozaszkolne formy edukacji – prowadzenie działalności oświatowej i edukacyjnej w szczególności w zakresie organizacji szkoleń, warsztatów, studiów podyplomowych;
b. 85.59.B - Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane - prowadzenie działalności oświatowej i edukacyjnej w szczególności w zakresie organizacji i prowadzenia szkoleń, warsztatów, kursów oraz innych form edukacji w tym związanych z rozwijaniem własnych zainteresowań oraz doskonaleniem zawodowym;
c. 85.60.Z - Działalność wspomagająca edukację - prowadzenie pozaszkolnych form edukacji, w tym dla dzieci i młodzieży, działalności usługowej wspomagającej edukację oraz edukacja na różnych poziomach kształcenia, w tym edukacja dla dorosłych, pozaszkolne formy dokształcania i doskonalenia zawodowego, doradztwo edukacyjno-zawodowe i działalność w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
d. 82.30.Z - Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów – prowadzenie oraz organizacja spotkań, targów, wizyt studyjnych, konferencji, klubów tematycznych, seminariów i innych podobnych przedsięwzięć;
e. 69.10.Z - Działalność prawnicza - prowadzenie wsparcia merytorycznego działalności prowadzonej przez aktywne podmioty i grupy życia społecznego i gospodarczego;
f. 69.20.Z - Działalność rachunkowo - księgowa; doradztwo podatkowe - przeprowadzenie audytów oraz prowadzenie bieżącego monitoringu oraz ksiąg rachunkowo-księgowych;
g. 70.2 - Doradztwo związane z zarządzaniem – prowadzenie coachingu/mentoringu, pośrednictwa pracy oraz poradnictwa zawodowego;
h. 70.21.Z - Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja – prowadzenie działalności promocyjnej i informacyjnej aktywnych podmiotów i grup życia społecznego i gospodarczego;
i. 70.22.Z - Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej i zarządzania – prowadzenie poradnictwa i konsultacji, wspieranie merytoryczne, finansowe i organizacyjne aktywnych podmiotów życia społecznego i gospodarczego, działania na rzecz zwiększania aktywności gospodarczej i społecznej;
j. 72.20.Z - Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych - prowadzenie badań i analiz inicjatyw społecznych oraz ewaluacji i monitoringu;
k. 58.14.Z - Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków – prowadzenie działalności wydawniczej związanej z celami stowarzyszenia polegające w szczególności na redagowaniu i publikacji czasopism;
l. 58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza - wydawanie broszur informacyjnych, publikacji, skryptów, materiałów szkoleniowych;
m. 63.12.Z - Działalność portali internetowych – prowadzenie portali internetowych dotyczących tematyki związanej z celami stowarzyszenia;
n. 73.1 – Reklama - podejmowanie współpracy z przedstawicielami mediów oraz prowadzenie działalności promocyjnej i informacyjnej aktywnych mediów;
o. 90.03.Z - Artystyczna i literacka działalność twórcza – prowadzenie działań animacyjnych dla społeczności lokalnych;
p. 94.12.Z - Działalność organizacji profesjonalnych - tworzenie planów współpracy, dokumentów planistycznych, programowych, strategii, planów działania w sferze aktywnych podmiotów życia społecznego i gospodarczego;
q. 94.99.Z - Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana - udzielanie dotacji, wsparcia innym aktywnym podmiotom i grupom aktywnym społecznie i gospodarczo oraz działania na rzecz rozwoju społeczności lokalnej, animacji, wolontariatu, integracji europejskiej, współpracy z europejskimi instytucjami, organizacjami pozarządowymi poprzez realizację i tworzenie programów, współpracę z innymi podmiotami w tym w szczególności z administracją publiczną, podmiotami ekonomii społecznej, przedsiębiorcami i osobami fizycznymi;
r. 82.11.Z - Działalność związana z administracją obsługą biura - prowadzenie biur i obsługi administracyjnej stowarzyszenia oraz wsparcie logistyczne podmiotów ekonomii społecznej i przedsiębiorstw;
s. 82.11.Z - Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura - udostępnianie przestrzeni biurowej innym podmiotom oraz grupom społecznym i gospodarczym;
t. 82.99.Z - Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana - udzielanie pomocy finansowej oraz ułatwianie przedsiębiorcom dostępu do zewnętrznych źródeł finansowania inwestycji;
u. 88.99.Z - Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana - udzielanie wsparcia finansowego i pomocy społecznej oraz prowadzenie działalności charytatywnej;
v. 88.99.Z – Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana - promocja i organizacji wolontariatu oraz działania na rzecz młodzieży, absolwentów, kobiet i grup marginalizowanych;
w. 88.99.Z – Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana - działalność związaną z przystosowaniem zawodowym osób bezrobotnych oraz pomoc społeczna;
x. 88.99.Z – Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana – prowadzenie poradni, w tym poradnictwo dla dzieci i młodzieży.

3. Stowarzyszenie prowadzi działalność odpłatną pożytku publicznego w zakresie:
a. 85.60.Z - Działalność wspomagająca edukację - prowadzenie pozaszkolnych form edukacji, w tym dla dzieci i młodzieży, działalności usługowej wspomagającej edukację oraz edukacja na różnych poziomach kształcenia, w tym edukacja dla dorosłych, pozaszkolne formy dokształcania i doskonalenia zawodowego, doradztwo edukacyjno-zawodowe i działalność w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
b. 82.30.Z - Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów – prowadzenie oraz organizacja spotkań, targów, wizyt studyjnych, konferencji, klubów tematycznych, seminariów i innych podobnych przedsięwzięć;
c. 82.11.Z - Działalność związana z administracją obsługą biura - prowadzenie biur i obsługi administracyjnej stowarzyszenia oraz wsparcie logistyczne podmiotów ekonomii społecznej i przedsiębiorstw;
d. 88.99.Z – Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana - promocja i organizacji wolontariatu oraz działania na rzecz młodzieży, absolwentów, kobiet i grup marginalizowanych;
e. 88.99.Z – Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana - działalność związaną z przystosowaniem zawodowym osób bezrobotnych oraz pomoc społeczna;
f. 88.99.Z – Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana – prowadzenie poradni, w tym poradnictwo dla dzieci i młodzieży;
g. 94.99.Z - Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana - udzielanie dotacji, wsparcia innym aktywnym podmiotom i grupom aktywnym społecznie i gospodarczo oraz działania na rzecz rozwoju społeczności lokalnej, animacji, wolontariatu, integracji europejskiej, współpracy z europejskimi instytucjami, organizacjami pozarządowymi poprzez realizację i tworzenie programów, współpracę z innymi podmiotami w tym w szczególności z administracją publiczną, podmiotami ekonomii społecznej, przedsiębiorcami i osobami fizycznymi;
h. 69.20.Z - Działalność rachunkowo - księgowa; doradztwo podatkowe - przeprowadzenie audytów oraz prowadzenie bieżącego monitoringu oraz ksiąg rachunkowo-księgowych.
i. 85.5 - Pozaszkolne formy edukacji – prowadzenie działalności oświatowej i edukacyjnej w szczególności w zakresie organizacji szkoleń, warsztatów, studiów podyplomowych.

§ 8
Stowarzyszenie prowadzi działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji jego celów statutowych, na zasadach określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej jest przeznaczony na realizację celów statutowych. Działalność gospodarcza prowadzona w jest w następujących obszarach.

Lp. Kod PKD  Opis rodzaju działalności
1. 73.1          Reklama
2. 85.10.Z     Wychowanie przedszkolne
3. 70.2          Doradztwo związane z zarządzaniem
4. 70.21.Z     Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja
5. 70.22.Z     Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej i zarządzania
6. 68.20.Z     Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
7. 93.29.Z     Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna
8. 55.10.Z     Hotele i podobne obiekty zakwaterowania
9. 55.20.Z     Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania
10. 56.10.A    Restauracja i pozostałe placówki gastronomiczne
11. 56.21.Z    Przygotowywanie żywności dla odbiorców zewnętrznych
12. 56.30.Z    Przygotowywanie i podawanie napojów
13. 63.12.Z    Działalność portali internetowych
14. 58.13.Z    Wydawanie gazet
15. 58.14.Z    Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków
16. 64.92.Z    Pozostałe formy udzielania kredytów
17. 77.40.Z    Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim
18. 58.19.Z    Pozostała działalność wydawnicza
19. 93.2         Działalność rozrywkowa i rekreacyjna
20. 93.21.Z    Działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki
21. 93.29.Z    Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna
22. 47.61.Z    Sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
23. 47.91.Z    Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet
24. 47.99.Z    Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami
25. 73.20. Z   Badanie rynku i opinii publicznej
26. 82.99.Z    Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana
27. 18.13.Z    Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku
28. 74.90.Z    Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana
29. 90.03.Z    Artystyczna i literacka działalność twórcza
30. 94.12.Z    Działalność organizacji profesjonalnych

§ 9
Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o tym samym lub podobnym profilu działania.


ROZDZIAŁ II
Cel i zasady działania

§ 10
1. Głównym celem Stowarzyszenia jest inicjowanie, prowadzenie i wspieranie działań informacyjnych i edukacyjnych w zakresie rozwoju, promocji i wzmacniania idei społeczeństwa obywatelskiego.
2. Ponadto celami szczegółowymi Stowarzyszenia są:
a) wspieranie innych podmiotów, w tym szczególności organizacji pozarządowych, inicjatyw obywatelskich, ekonomii społecznej;
b) wspomaganie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych oraz demokracji, tworzenie, rozwijanie i propagowanie standardów działań obywatelskich;
c) tworzenie platformy wymiany myśli, poglądów, wiedzy i doświadczeń;
d) tworzenie, wdrażanie i propagowanie innowacji społecznych;
e) inicjowanie i wspieranie współpracy sektorów non-profit – biznes – administracja publiczna,
f)  inicjowanie, wspieranie i propagowanie politycznej, społecznej, kulturalnej i gospodarczej aktywności obywateli;
g) promocja i organizacja wolontariatu;
h) wspomaganie rozwoju gospodarczego, w tym rozwoju przedsiębiorczości, społecznej odpowiedzialności organizacji i przedsiębiorczości społecznej;
i)  promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy, rozwiązywanie problemów rynku pracy;
j)  nauki, edukacji, oświaty i wychowania w szczególności działalności na rzecz nauki, edukacji, oświaty i wychowania oraz ekologii; prowadzenie i wspieranie pozaszkolnych form edukacji;
k) działalność na rzecz osób niepełnosprawnych
l)  pomoc społeczna w szczególności rozwój usług społecznych, szczególnie w zakresie integracji i pomocy społecznej oraz przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu,
m) upowszechnianie i ochrona praw kobiet oraz działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn, wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, na rzecz osób niepełnosprawnych i ich środowiska;
n) podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
o) rozwój współpracy międzynarodowej, na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;
p) działalność charytatywna i dobroczynność;
q) ochrona i promocja zdrowia;
r)  wspieranie edukacyjne i rozwój członków Stowarzyszenia

oraz inne w zakresie wspierania i rozwoju demokracji.


ROZDZIAŁ III
Członkinie i członkowie Stowarzyszenia – ich prawa i obowiązki

§ 11
Członkinie i członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
a) zwyczajnych,
b) wspierających; szczególnym rodzajem członkiń/członków wspierających są wolontariuszki/wolontariusze,
c) honorowych.

§ 12
Członkinią lub członkiem zwyczajnym może być każdy, kto posiada pełną zdolność do czynności prawnych i zadeklaruje na rzecz Stowarzyszenia swoją działalność oraz przedstawi rekomendację dwóch innych członkiń/członków Stowarzyszenia.

§ 13
Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna, która zadeklaruje na rzecz Stowarzyszenia pomoc merytoryczną, finansową, materialną lub własną pracę i wolny czas.

§ 14
Członkinią lub członkiem honorowym może być każda osoba, niezależnie od narodowości, która położyła szczególne zasługi dla rozwoju Stowarzyszenia oraz ruchu samopomocowego. Członkostwo honorowe nadaje Walne Zgromadzenie Członków na wniosek Zarządu lub na wniosek co najmniej  25% członkiń/członków Stowarzyszenia.

§ 15
Członkinie i członkowie zwyczajni i wspierający przyjmowani są przez Zarząd Stowarzyszenia na podstawie złożonej pisemnej deklaracji, w drodze uchwały podjętej zwykłą większością głosów w obecności połowy składu.

§ 16
Do praw członkiń i członków zwyczajnych należą :
a) czynne i bierne prawo wyborcze,
b) uczestniczenie w działalności Stowarzyszenia,
c) zgłaszanie wniosków i postulatów dotyczących działalności Stowarzyszenia,
d) ubieganie się o pomoc Stowarzyszenia.

§ 17
Do obowiązków członkiń i członków zwyczajnych Stowarzyszenia należy postępowanie zgodne ze Statutem, uchwałami władz Stowarzyszenia oraz obowiązującymi regulaminami, w tym opłacanie składek członkowskich.

§ 18
Członkinie i członkowie wspierający (osoba prawna działa w Stowarzyszeniu za pośrednictwem swojej przedstawicielki lub swojego przedstawiciela) mają wszystkie prawa członkini/członka zwyczajnego z wyjątkiem praw wyborczych.

§ 19
Do członkini i członka honorowego odnosi się odpowiednio zapis paragrafu poprzedniego.

§ 20
Członkostwo wygasa na skutek:
a) dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie,
b) wykluczenia na podstawie uchwały Zarządu z powodu rażącego naruszenia zasad statutowych obowiązujących członkinie i członków Stowarzyszenia,
c) utraty osobowości prawnej w przypadku członka wspierającego będącego osobą prawną,
d) śmierci.

§ 21
Od uchwały Zarządu w sprawach członkostwa (nie przyjęcie, skreślenie, wykluczenie) zainteresowanym przysługuje prawo odwołania się do Walnego Zgromadzenia Członków w terminie miesiąca od daty doręczenia odpisu uchwały.

ROZDZIAŁ IV
Władze Stowarzyszenia

§ 22
Władzami Stowarzyszenia są :
1. Walne Zgromadzenie Członków,
2. Zarząd,
3. Komisja Rewizyjna.

§ 23
1. Wybierane władze Stowarzyszenia powoływane są na czas nieokreślony.
2. Głosowanie ma charakter jawny lub tajny.
3. Na wniosek 1/3 uprawnionych do głosowania odbywa się ono w sposób tajny.
4. Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy składu chyba, że Statut stanowi co innego.
5. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącej/Przewodniczącego obrad.
6. Wprowadzenie nowych członkiń/członków w miejsce ustępujących w toku kadencji członkiń/członków Zarządu lub Komisji Rewizyjnej nie powinno przekroczyć 1/3 składu osób pochodzących z wyboru. W razie zmniejszenia się w toku kadencji liczby członkiń/członków Zarządu bądź Komisji Rewizyjnej więcej niż o 1/3 składu zwoływane jest Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które wybiera pełny ich skład na nową kadencję.


ROZDZIAŁ V
Walne Zgromadzenie Członków

§ 24
1. Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. O terminie i miejscu Walnego Zgromadzenia Członków Zarząd zawiadamia członkinie i członków za pomocą listów poleconych bądź poczty elektronicznej na 14 dni przed planowanym terminem zgromadzenia.
2. Dla ważności obrad wymagana jest obecność połowy członkiń/członków w pierwszym terminie, a w przypadku braku quorum kolejne Walne Zgromadzenie odbywa się w drugim terminie po 15 minutach od pierwszego terminu, niezależnie od liczby obecnych członkiń/członków.

§ 25
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków może odbywać się w każdym czasie w szczególnie uzasadnionych przypadkach, z własnej inicjatywy Zarządu, na żądanie Komisji Rewizyjnej, bądź 50% ogółu członkiń/członków Stowarzyszenia. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków jest zwoływane przez Zarząd w terminie 2 miesięcy do daty zgłoszenia żądania.

§ 26
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane.

§ 27
Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków należy:
1. Uchwalenie programu Stowarzyszenia,
2. Rozpatrywanie sprawozdań Zarządu,
3. Wybór i odwoływanie władz Stowarzyszenia, w tym Prezesa/Prezeski Stowarzyszenia,
4. Rozpatrywanie wniosków składanych przez członkinie/członków i władze Stowarzyszenia,
5. Udzielanie corocznego absolutorium Zarządowi,
6. Uchwalenie zmiany statutu, w tym celów statutowych Stowarzyszenia oraz podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia,
7. Rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu, m.in. w sprawach członkowskich,
8. W przypadku rozwiązania Stowarzyszenia podejmowanie uchwały o przeznaczeniu majątku Stowarzyszenia,
9. Zatwierdzanie regulaminów pracy Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
10. Nadawanie członkostwa honorowego.


ROZDZIAŁ VI
Zarząd

§ 28
1. W skład Zarządu wchodzą: Prezes/Prezeska Zarządu oraz 3-6 członkiń/członków wybranych przez Walne Zgromadzenie Członków. Na pierwszym posiedzeniu Zarząd wybiera ze swego grona Sekretarza i Skarbniczkę/Skarbnika.
2. Członkinie/członkowie Zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenie za czynności wykonywane w związku z pełnioną funkcją.
3. Członkiniami/członkami Zarządu nie mogą być osoby skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
4. W umowach pomiędzy Stowarzyszeniem a członkinią/członkiem Zarządu oraz w sporach między nimi Stowarzyszenie reprezentuje członkini/członek Komisji Rewizyjnej wskazany w uchwale tego organu lub pełnomocnik powołany uchwałą Walnego Zgromadzenia Członków.

§ 29
Posiedzenia Zarządu są zwoływane przez Prezesa/Prezeskę z własnej inicjatywy lub na wniosek członkini/członka Zarządu, co najmniej 4 razy do roku. Tryb i sposób działania Zarządu określa regulamin opracowany przez Zarząd i zatwierdzony przez Walne Zgromadzenie Członków.

§ 30
Do kompetencji Zarządu należy:
1. Kierowanie działalnością Stowarzyszenia, w tym tworzenie i rozwiązywanie Jednostek Stowarzyszenia oraz powoływanie i odwoływanie Dyrektorek lub Dyrektorów,
2. Reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz oraz działanie w jego imieniu,
3. Określanie programów działania Stowarzyszenia,
4. Kierowanie polityką finansową Stowarzyszenia,
5. Zarządzanie majątkiem i funduszami Stowarzyszenia oraz udzielanie pełnomocnictw do załatwiania spraw dotyczących Stowarzyszenia, w tym do posługiwania się pieczęciami i znakami Stowarzyszenia,.
6. Występowanie z wnioskiem do Walnego Zgromadzenia Członków o nadanie członkostwa honorowego,
7. Składanie sprawozdań Walnemu Zgromadzeniu Członków,
8. Zwoływanie Zwyczajnego i Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków,
9. Ustalanie wysokości składek członkowskich,
10. Inne sprawy nie zastrzeżone dla pozostałych organów Stowarzyszenia.


ROZDZIAŁ VII
Komisja Rewizyjna

§ 31
Komisja Rewizyjna jest wewnętrznym, odrębnym od Zarządu organem kontroli Stowarzyszenia. Składa się z   dwóch członkiń/członków o równych uprawnieniach. Komisja Rewizyjna nie podlega Zarządowi w zakresie wykonywania kontroli wewnętrznej.

§ 32
1. Członkiniami/członkami Komisji Rewizyjnej:
a) nie mogą być osoby, o których mowa w § 29 ust. 1 ani osoby pozostawające z tymi osobami w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej,
b) nie mogą być osoby skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
2. Członkinie/członkowie Komisji Rewizyjnej mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w Komisji Rewizyjnej zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni.

§ 33
Członkinie i członkowie Komisji Rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.

§ 34
1. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należą :
a) Przeprowadzanie przynajmniej raz w roku kontroli wewnętrznej działalności Stowarzyszenia ze szczególnym uwzględnieniem działalności finansowo-gospodarczej pod względem celowości, rzetelności i gospodarności,
b) Zwoływanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków,
c) Wnioskowanie do Walnego Zgromadzenia Członków w sprawie udzielania absolutorium ustępującemu Zarządowi,
d) Sporządzanie sprawozdań ze swoich działań i przedstawienie ich na Walnym Zgromadzeniu Członków.
2. W związku z wykonywaną działalnością Komisja Rewizyjna ma prawo:
a) wstępu do pomieszczeń i innych obiektów kontrolowanych,
b) wglądu do wszystkich dokumentów znajdujących się w kontrolowanym podmiocie i związanych z jego działalnością,
c) zabezpieczenia dokumentów i innych dowodów,
d) żądania wyjaśnień i informacji,
e) powołania biegłych do uczestnictwa w pracach kontrolnych.


ROZDZIAŁ VIII
Majątek Stowarzyszenia

§ 35
Majątek Stowarzyszenia stanowią środki finansowe, ruchomości i nieruchomości nabyte i pozyskane  przez Stowarzyszenie.

§ 36
1. Dochody Stowarzyszenia pochodzą z:
a) składek członkowskich,
b) darowizn, spadków i zapisów,
c) dotacji,
d) zbiórek i imprez publicznych,
e) wpływów z działalności gospodarczej,
f) odsetek bankowych,
g) dochodów z tytułu udziału Stowarzyszenia w zyskach spółek handlowych,
h) innych źródeł.
2. Stowarzyszenie nie przyjmuje płatności w gotówce o wartości równej lub przekraczającej równowartość 15.000,00 EUR (słownie: piętnaście tysięcy euro), również w drodze więcej niż jednej operacji.

§ 37
1. Prowadzenie działalności gospodarczej odbywa się w formie bezpośredniej na podstawie istniejących struktur lub przez wyodrębnione organizacyjnie i finansowo zakłady lub inne podmioty (zgodnie z zapisami § 3) na zasadzie rachunku ekonomicznego z tym, że:
a) zakłady lub inne podmioty powinny być jednostkami organizacyjnymi Stowarzyszenia i podlegają Zarządowi,
b) Zarząd w drodze uchwały powołuje i likwiduje zakład lub inny podmiot, powołuje i odwołuje kierowniczkę/kierownika,
c) zakres działania oraz zakres uprawnień i obowiązków kierujących zakładem lub innym podmiotem określa regulamin uchwalany przez Zarząd.
2. Zabrania się:
a) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do jego członkiń/członków, członkiń/członków władz lub pracownic/pracowników oraz osób, z którymi członkinie/członkowie Stowarzyszenia, członkinie/członkowie władz oraz pracownice/pracownicy Stowarzyszenia pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,
b) przekazywania majątku Stowarzyszenia na rzecz jego członkiń/członków, członkiń/członków władz lub pracownic/pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
c) wykorzystywania majątku Stowarzyszenia na rzecz jego członkiń/członków, członkiń/członków władz lub pracownic/pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego, zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkinie/członkowie Stowarzyszenia, członkinie/członkowie jego władz lub pracownice/pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.
3. Stowarzyszenie przeznacza nadwyżkę przychodów nad kosztami na działalność pożytku publicznego, o której mowa w § 8.

§ 38
Do reprezentowania Stowarzyszenia na zewnątrz upoważnieni są Prezes/Prezeska, albo Skarbniczka/Skarbnik, albo Sekretarz, albo Członkini/Członek Zarządu. Oświadczenia w zakresie praw i zaciągania obowiązków majątkowych Stowarzyszenia składają Prezes/Prezeska łącznie ze Skarbniczką/Skarbnikiem lub Sekretarzem lub Członkinią/Członkiem Zarządu.

§ 39
Rokiem obrachunkowym i sprawozdawczym Stowarzyszenia jest rok kalendarzowy.


ROZDZIAŁ IX
Przepisy końcowe

§ 40
1. Uchwały o zmianie Statutu, w tym celów statutowych, lub rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania,
2. W razie rozwiązania Stowarzyszenia majątek Stowarzyszenia zostaje przekazany na rzecz organizacji o podobnym charakterze.