Wyniki wyszukiwania dla

Brak wyników wyszukiwania

Współpraca się opłacaZakończony

Celem głównym projektu było zwiększenie ilości i rodzaju usług opiekuńczych świadczonych na rzecz osób starszych z 4 powiatów Wielkopolski – grodziskiego, nowotomyskiego, leszczyńskiego i międzychodzkiego.

Zwiększenie to ma nastąpić poprzez nawiązanie współpracy pomiędzy Ośrodkami Pomocy Społecznej i lokalnymi organizacjami pozarządowymi lub spółdzielniami socjalnymi, które działają na tych terenach.

W projekcie zostały zaplanowane 4 fazy jego realizacji:

  • Faza diagnozy i planowania – podczas pierwszego spotkania współpracujące ze sobą podmioty wypracowywują  szczegółową diagnozę potrzeb osób starszych w zakresie usług opiekuńczych na terenie wybranej gminy. Na podstawie tej diagnozy zostanie przeprowadzone kolejne spotkanie, którego efektem będzie szczegółowy plan wsparcia świadczenia takich usług przez lokalną ngo/spółdzielnię socjalną.
  • Faza edukacji – to czas na przeprowadzenie szkolenia specjalistycznego, którego charakter został określony na podstawie przeprowadzonej diagnozy. Szkolenie ma na celu wzmocnienie umiejętności organizacji pozarządowych lub spółdzielni socjalnych do świadczenia usług opiekuńczych. W ramach projektu mogą one wykorzystać bon szkoleniowy w wysokości 2 000 złotych!
  • Faza wdrożenia – jest to etap realizacji opracowanego planu, czyli dostarczania usług opiekuńczych dla osób starszych na terenie wybranej gminy. Na to działanie podmioty współpracujące mogą otrzymać pomoc w wysokości do 5 000 złotych!
  • Faza podsumowania – celem będzie ewaluacja etapu wdrażania usług przez podmioty ekonomii społecznej oraz określenie obszarów dalszej współpracy.

Projekt realizowany jest od 1 lipca do 31 grudnia br.

Zapraszamy do kontaktu z koordynatorem projektu Maciej Nowickim pod adresem e-mail: maciej.nowicki@pisop.org.pl lub numerem telefonu: 534 205 699.

Projekt pn. “Współpraca się opłaca” współfinansowany jest z Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020.