Wyniki wyszukiwania dla

Brak wyników wyszukiwania

Bank Rozwiązań (BaR)W trakcie realizacji

Projekt Bank Rozwiązań realizowany jest w okresie 01.07.2019-31.12.2020 r.

Główne działania w projekcie to:

OPRACOWANIE ROZWIĄZAŃ EKSPERCKICH na rzecz rozwoju sektora obywatelskiego. W ramach zadania przygotowana została diagnoza potrzeb sektora obywatelskiego i obszarów deficytowych we wdrażanych politykach publicznych. Na bazie wyników, opracowany zostanie plan rozwoju, który odpowiadać będzie na wytypowane problemy i trudności. Stworzony zostanie także stały zespół ds. NGO, który pracować będzie nad rozwiązaniami dla organizacji pozarządowych (m.in. we współpracy z JST, firmami, itp.) przy wsparciu ekspertów zewnętrznych

UPOWSZECHNIANIE WYPRACOWANYCH ROZWIĄZAŃ dla organizacji pozarządowych na terenie Wielkopolski oraz na terenie całej Polski, prezentacja rozwiązań na spotkaniach gremiów opiniodawczo-doradczych, lobbowanie rozwiązań,

KAMPANIA PROMOCYJNA mająca na celu upowszechnienie wypracowanych rozwiązań, wśród JST i firm,

ZAPEWNIENIE STABILNOŚCI DZIAŁANIA Centrum PISOP jako think thanku, działania w obszarze wsparcia obszaru związanego z pozyskiwaniem środków na działania.

Koordynatorką projektu jest Joanna Piechocka - joanna.piechocka@pisop.org.pl, 534 205 699

Projekt finansowany ze środków otrzymanych z NIW-CRSO w ramach Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030.


Procedura oceny ofert w JST

Artykuł nt. procedury oceny ofert

Raport z diagnozy - procedura oceny ofert

Załącznik nr 1 - Ekspertyza nt procedury oceny ofert

Załącznik nr 2 - Ekspertyza prawna - procedura oceny ofert

Załącznik nr 3 - Ekspertyza nt procedury oceny ofert na przykładzie P FIO, ASOS

Załącznik nr 4 - Analiza trudności związanych z procedurą oceny

Załącznik nr 5 - Procedura oceny i wyboru ofert - zmiany w UDPPW opracowanie

Załącznik nr 6 - Propozycje zmian legislacyjnych

Rozwiązanie nr 1 - Przykładowy zakres kryteriów merytorycznych

Rozwiązanie nr 2 - Usprawnienie prac komisji konkursowych


Procedura ogłaszania konkursów

Artykuł nt procedury ogłaszania konkursów

Raport z diagnozy - procedura ogłoszenia konkursów

Załącznik nr 1 - Ogłoszenie działania profilaktyczne mające na celu zapobieganie powstawaniu i pogłębianiu dysfunkcji społecznych

Załącznik nr 2 - Ogłoszenie działania w zakresie rehabilitacji społecznej

Załącznik nr 3 - Ogłoszenie pomoc socjalna materialna żywnościowa

Wzór procedury ogłaszania konkursów na przykładzie Miasta Leszno - zarządzenie Prezydenta Miasta Leszna


Rozliczanie za rezultaty (katalog rezultatów + procedura rozliczania)

Artykuł nt. katalogu rezultatów

Raport z diagnozy - katalog rezultatów

Załącznik nr 1 - Ekspertyza - rozliczanie za rezultaty

Katalog możliwych rezultatów w ramach otwartych konkursów ofert dla JST


Dostępność informacji dla osób z dysfunkcjami wzroku i słuchu na profilach społecznościowych NGO

Artykuł nt. dostępności dla osób z dysfunkcjami

Raport z diagnozy - Zasady dostępności dot. zamieszczania informacji

Zasady dostępności dotyczące zamieszczania informacji w Internecie


Zasady współpracy firm NGO - wolontariat pracowniczy

Artykuł nt. wolontariatu pracowniczego

Raport z diagnozy - wolontariat pracowniczy

Wzór Regulaminu wolontariatu pracowniczego

Wolontariat pracowniczy - modele i wdrażanieZasady skutecznego pozyskiwania środków w NGO

Artykuł nt fundraisingu

Raport z diagnozy - fundraising

Narzędzie - plan fundraisingowy