Wyniki wyszukiwania dla

Brak wyników wyszukiwania

INICJATYWA DLA LESZNA 2019Zakończone

Inicjatywa dla Leszna 2019


Celem Konkursu Mikrodotacji Inicjatywa dla Leszna był rozwój wspólnot i społeczności lokalnych na rzecz mieszkańców Miasta Leszna poprzez zwiększenie liczby inicjatyw polegających na rozwoju ekonomii społecznej oraz rozwoju działań związanych z włączaniem obywateli i organizacji pozarządowych w prace na rzecz Miasta Leszna, ze szczególnym uwzględnieniem aktywizacji mieszkańców obszaru rewitalizacji.

W Konkursie wzięły udział:

 • organizacje pozarządowe,
 • i  inne podmioty wymienione w art. 3 ust 3 Ustawy o Działalności Pożytku Publicznego i o Wolontariacie,

których siedziba była zlokalizowana na terenie Miasta Leszna i/lub które działały w momencie złożenia oferty na rzecz mieszkańców Miasta Leszna, a w ramach Projektu planowały prowadzić działania na rzecz mieszkańców Miasta Leszna w sferze pożytku publicznego – pomocy społecznej i mogły być realizowane poprzez:

działalność na rzecz m.in.:

 • pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób;
 • osób w wieku emerytalnym;
 • integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób wykluczonych społecznie;
 • osób przewlekle chorych i niesamodzielnych;
 • wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej;
 • osób niepełnosprawnych;
 • promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy;
 • promocji i organizacji wolontariatu w obszarze pomocy społecznej;
 • rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka;
 • przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym;

oraz/lub działalność:

 • wspomagającą rozwój wspólnot i społeczności lokalnych osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i jego otoczenia;
 • w zakresie rehabilitacji społecznej, przeciwdziałania marginalizacji i wykluczeniu osób z niepełnosprawnościami;
 • mająca na celu zapobieganie powstawaniu i pogłębianiu dysfunkcji społecznych;
 • w obszarze rewitalizacji na terenie ulic Miasta Leszna.

Wnioskowana kwota Mikrodotacji przeznaczona na realizację projektu wynosiła do 5000 zł.

Dodatkowo wymagane było wniesienie wkładu własnego w wysokości minimum 10% wartości Mikrodotacji.

Budżet przeznaczony na dotacje wynosił 40 000 zł.