Wyniki wyszukiwania dla

Brak wyników wyszukiwania

INICJATYWA DLA LESZNA 2019Zakończone

Inicjatywa dla Leszna 2019

Konkurs Mikrodotacji Inicjatywa dla Leszna skierowany na wsparcie inicjatyw z terenu MIASTA LESZNA!

Celem Konkursu Mikrodotacji Inicjatywa dla Leszna jest rozwój wspólnot i społeczności lokalnych na rzecz mieszkańców Miasta Leszna poprzez zwiększenie liczby inicjatyw polegających na rozwoju ekonomii społecznej oraz rozwoju działań związanych z włączaniem obywateli i organizacji pozarządowych w prace na rzecz Miasta Leszna, ze szczególnym uwzględnieniem aktywizacji mieszkańców obszaru rewitalizacji.

W Konkursie mogą brać udział:

 • organizacje pozarządowe,
 • i  inne podmioty wymienione w art. 3 ust 3 Ustawy o Działalności Pożytku Publicznego i o Wolontariacie,

których siedziba jest zlokalizowana na terenie Miasta Leszna i/lub które działają na rzecz mieszkańców Miasta Leszna, a w ramach Projektu planują prowadzić działania na rzecz mieszkańców Miasta Leszna w sferze pożytku publicznego – pomocy społecznej i mogą być realizowane poprzez:

działalność na rzecz m.in.:

 • pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób;
 • osób w wieku emerytalnym;
 • integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób wykluczonych społecznie;
 • osób przewlekle chorych i niesamodzielnych;
 • wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej;
 • osób niepełnosprawnych;
 • promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy;
 • promocji i organizacji wolontariatu w obszarze pomocy społecznej;
 • rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka;
 • przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym;

oraz/lub działalność:

 • wspomagającą rozwój wspólnot i społeczności lokalnych osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i jego otoczenia;
 • w zakresie rehabilitacji społecznej, przeciwdziałania marginalizacji i wykluczeniu osób z niepełnosprawnościami;
 • mająca na celu zapobieganie powstawaniu i pogłębianiu dysfunkcji społecznych;
 • w obszarze rewitalizacji na terenie ulic Miasta Leszna.

Wnioskowana kwota Mikrodotacji przeznaczona na realizację projektu może wynieść do 5000,00 zł (słownie: pięciu  tysięcy złotych).

Dodatkowo wymagane jest wniesienie wkładu własnego w wysokości minimum 10% wartości Mikrodotacji.

Budżet przeznaczony na dotacje to 40 000,00 zł (słownie: czterdzieści tysięcy złotych).

Maksymalny okres realizacji projektów to 16.05.2019 r. – 31.10.2019 r.

 Oferty należy składać TYLKO w wersji elektronicznej (plik WORD i załącznik EXCEL)  przesłany na adres mailowy: mikrodotacje_leszczynskie@pisop.org.pl

Ocena zostanie dokonana w oparciu o kryteria opisane w Regulaminie. Wszystkie oferty złożone oferty we wskazanym terminie zostaną ocenione formalnie, następnie zostaną poddane ocenie merytorycznej.

Lista projektów przeznaczonych do dofinansowania zostanie ogłoszona przed dniem 16 maja 2019 roku.

Przed wypełnieniem oferty należy zapoznać się z Regulaminem konkursu.