Wyniki wyszukiwania dla

Brak wyników wyszukiwania

Konkurs Mikrodotacji Inicjatywa dla LesznaRealizacja

Inicjatywa dla Leszna

Celem Konkursu jest wspieranie rozwoju wspólnot lokalnych i działań związanych z włączaniem obywateli oraz organizacji pozarządowych w prace na rzecz Miasta Leszna w obszarze pomocy społecznej poprzez zwiększenie liczby inicjatyw polegających na rozwoju ekonomii społecznej oraz rozwoju działań związanych z włączaniem obywateli i organizacji pozarządowych w prace na rzecz Miasta Leszna, ze szczególnym uwzględnieniem aktywizacji mieszkańców obszaru rewitalizacji.

W Konkursie mogły brać udział:
•    organizacje pozarządowe, których siedziba jest zlokalizowana na terenie Miasta Leszna, które działają na rzecz mieszkańców Miasta Leszna, a w ramach Projektu planują prowadzić działania w Sferze Pożytku Publicznego na rzecz mieszkańców Miasta Leszna,
•    podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.), którego celem będzie wsparcie przedsięwzięć integrujących środowisko lokalne oraz rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
działające w obszarze pomocy społecznej!

Biorąc pod uwagę obecną sytuację, działania podejmowane w ramach konkursu, w głównej mierze powinny odnosić się do przeciwdziałania różnym negatywnym skutkom epidemii i wsparcia społeczności lokalnych. Mogą stać się one bardzo ważnym narzędziem w walce związanej ze zniwelowaniem skutków epidemii, pomogą wzmocnić relacje międzyludzkie, pomogą w trudnej sytuacji poszczególnym osobom i grupom.

Propozycja katalogu działań do uwzględnienia w projektach:
•    pomoc sąsiedzka: np. dla osób starszych, potrzebujących, schorowanych, dzieci w trudnej sytuacji
•    grupy samopomocowe on-line
•    wolontariat w zakresie wsparcia seniorów np. w obsłudze telefonu i narzędzi on-line,
•    telefon zaufania dla rodzin, młodzieży, dzieci
•    pomoc w lekcjach dla dzieci/edukacja zdalna/nauka/instalacja programów dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym
•    warsztaty terapeutyczne w małych grupach lub przy wykorzystaniu narzędzi on - line
•    warsztaty tematyczne on-line
•    wideo konferencje
•    koncerty balkonowe integrujące społeczność sąsiedzką
•    zajęcia fizyczne – prowadzenie zajęć sam na sam lub w małej grupie przy wykorzystaniu narzędzi on - line.

Nabór wniosków będzie prowadzony od 27.04.2020 do 21.05.2020 roku.

Oferty należy składać TYLKO w generatorze wniosków dostępnym na stronie www.pisop.org.pl

Wszystkie oferty złożone oferty we wskazanym terminie zostaną ocenione formalnie, następnie zostaną poddane ocenie merytorycznej.

Wnioskowana kwota Mikrodotacji przeznaczona na realizację projektu może wynieść do 5000 zł (słownie: pięciu  tysięcy złotych). Dodatkowo wymagane jest wniesienie wkładu własnego w wysokości minimum 10% wartości Mikrodotacji.

Budżet przeznaczony na dotacje to minimum 40 000,00 zł (słownie: czterdzieści pięć tysięcy złotych).

Maksymalny okres realizacji projektów to 01.06.2020 r. – 31.10.2020 r.

Ocena zostanie dokonana w oparciu o kryteria opisane w Regulaminie. Dokumenty konkursowe dostępne są w zakładce: https://pisop.org.pl/konkurs-mikrodotacji-inicjatywa-dla-leszna-2020/do-pobrania

Lista projektów przeznaczonych do dofinansowania zostanie ogłoszona do dnia 31 maja 2020 roku.

Konkurs Mikrodotacji Inicjatywa dla Leszna

Koordynator projektu Anna Paulina Matczuk

Miniatura Anna Paulina Matczuk

Wyślij wiadomość

Doradca Beata Donaj

Miniatura Beata Donaj

Wyślij wiadomość