Wyniki wyszukiwania dla

Brak wyników wyszukiwania

KONKURS MIKRODOTACJI WIELKOPOLSKA WIARA 2019Zakończone

Wielkopolska Wiara 2018-2019

Nabór w ramach Konkursu Mikrodotacji Wielkopolska Wiara 2019 już się zakończył.

Obecnie trwa ocena formalna i merytoryczna złożonych ofert.

___________________________________________________

Ogłoszenie Konkursu Mikrodotacji Wielkopolska Wiara 2019

Centrum PISOP zaprasza:

  • młode organizacje pozarządowe,
  • organizacje pozarządowe pełniące role Patronów,
  • grupy nieformalne,
  • grupy samopomocowe,

z terenu województwa wielkopolskiego [UWAGA: Oferenci z terenu subregionu leszczyńskiego są wyłączeni z możliwości aplikowania w tym konkursie. Będą uprawnieni do złożenia ofert WYŁĄCZNIE w kolejnych Konkursach Mikrodotacji, których Regulaminy dostępne będą na www.pisop.org.pl]

do udziału w konkursie na realizację projektów w jednej z dwóch kategorii:

  • zadania mieszczące się w Sferze Pożytku Publicznego (art. 4 UDPPW) skierowane do mieszkańców 4 ww. subregionów;
  • zadania mieszczące się w Sferze Pożytku Publicznego (art. 4 UDPPW) z elementami rozwoju młodej NGO.

Celem Konkursu jest zwiększenie zaangażowania obywateli i organizacji pozarządowych w rozwiązywanie lokalnych problemów, podejmowanie działań na rzecz wspólnego dobra społeczności lokalnej w Wielkopolsce oraz uwzględniających działania na rzecz wzrostu zaangażowania obywateli w życie publiczne. 

Wnioskowana kwota Mikrodotacji przeznaczonej na realizację projektu może wynieść do 5.000 zł (słownie: pięciu tysięcy złotych).

Dodatkowo wymagane będzie wniesienie wkładu własnego w wysokości minimum 10% wartości Mikrodotacji.

Maksymalny okres realizacji projektów to 07 maja 2019 roku – 30 września 2019 roku.

Projekty dofinansowywane będą ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

Budżet przeznaczony na dotacje to minimum 223 000,00 zł (słownie: dwieście dwadzieścia trzy tysiące złotych).

Oferty należy składać TYLKO za pomocą generatora dostępnego na stronie http://pisop.org.pl/generator/ 

Nabór wniosków potrwa od 25 marca 2019 roku do 16 kwietnia 2019 roku do godz. 12.00.

Ocena zostanie dokonana w oparciu o kryteria opisane w Regulaminie.

Wszystkie oferty złożone oferty we wskazanym terminie zostaną ocenione formalnie, następnie zostaną poddane ocenie merytorycznej.

Lista projektów przeznaczonych do dofinansowania zostanie ogłoszona przed dniem 07 maja 209 roku.