Wyniki wyszukiwania dla

Brak wyników wyszukiwania

Niebieskie Granty Volkswagen Poznań 2023Realizacja

Volkswagen Poznań  sp. z o.o. we współpracy ze Stowarzyszeniem Centrum PISOP zapraszają:

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE tj. takie które spełniają łącznie następujące wymogi formalne:

a) są zarejestrowane na terenie Wielkopolski i działają na rzecz mieszkańców Poznania, w tym Osiedla Wilda, Osiedla Antoninek - Zieliniec - Kobylepole i/lub z powiatu wrzesińskiego (tj. gminy: Kołaczkowo, Miłosław, Nekla, Pyzdry, Września).
b) w ramach oferty planują prowadzić działania w Sferze Pożytku Publicznego: ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego, edukacja, ochrona zdrowia, działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych na terenie Poznania - Osiedla Wilda, Osiedla Antoninek - Zieliniec - Kobylepole i/lub powiatu wrzesińskiego. 

do udziału w Konkursie Grantowym Niebieskie Granty Edycja 2023.

Oferent może złożyć maksymalnie dwie Oferty w ramach Konkursu, po jednej na lokalizację w:

  • Mieście Poznań. Oferent może złożyć ofertę na realizację działań na Osiedlu Wilda lub Osiedlu Antoninek - Zieliniec - Kobylepole.
  • Powiecie wrzesińskim.

Celem głównym Konkursu jest propagowanie działań prośrodowiskowych z uwzględnieniem lokalnego partnerstwa.

Oferta musi się wpisywać w jeden lub więcej obszarów:

  • Bioróżnorodność,
  • Edukacja ekologiczna,
  • Zielono- niebieska infrastruktura,
  • Alternatywne źródła energii,
  • Gospodarka obiegu zamkniętego.

Projekty muszą być realizowane w partnerstwie, a na etapie składania oferty, należy załączyć Deklarację Współpracy z min. 2 partnerami.

Maksymalny okres realizacji projektów to 2 listopada 2023 roku – 31 maja 2024 roku.

Maksymalna wartość Grantu to 30.000 zł. Wkład własny NIE JEST wymagany.

Budżet przeznaczony na Granty to 90 000,00 zł.

Konkurs zakłada udzielenie 3 Grantów na inicjatywy prośrodowiskowe, po jednej z danej lokalizacji: 

  • Poznań - Osiedle Wilda
  • Poznań - Osiedle Antoninek - Zieliniec – Kobylepole
  • powiat wrzesiński.

Oferty należy składać TYLKO za pomocą GENERATORA

UWAGA!!!

NABÓR OFERT PROWADZONY JEST od 4 września do 25 września 2023 roku, do godz. 12.00.

Ocena zostanie dokonana w oparciu o kryteria opisane w Regulaminie.

Wszystkie złożone oferty we wskazanym terminie zostaną ocenione formalnie, następnie zostaną poddane ocenie merytorycznej, a na końcu ocenie prezentacji.

Zwycięzcy zostaną ogłoszeni po etapie oceny prezentacji przez Kapitułę Konkursową podczas wydarzenia Local Trends Europejskie Forum Samorządowe w dniach 17.10.2023 w Poznaniu.

Przed wypełnieniem oferty należy zapoznać się z Regulaminem Konkursu.

Dodatkowych informacji na temat Konkursu od poniedziałku do piątku, w godzinach 10:00 - 14:00, udziela: Anna Lewandowska pod numerami 534 205 699 lub anna.lewandowska@pisop.org.pl

Więcej informacji o Konkursie dostępnych jest na stronie: https://volkswagen-poznan.pl/niebieskie-granty

Konkurs finansowany ze środków Volkswagen Poznań  sp. z o.o.

               Niebieskie Granty Volkswagen Poznań 2023

Koordynator projektu Patryk Krawczyk

Miniatura Patryk Krawczyk

Wyślij wiadomość

Wyślij wiadomość