Wyniki wyszukiwania dla

Brak wyników wyszukiwania

WIELKOPOLSKA WIARA LOWES 2019Zakończone

Wielkopolska Wiara 2018-2019

Konkurs Mikrodotacji Wielkopolska Wiara na terenie subregionu leszczyńskiego

Celem Konkursu jest:

 •  zwiększenie zaangażowania obywateli i organizacji pozarządowych w działania na rzecz rozwoju ekonomii społecznej,
 •  wzmocnienie potencjału podmiotów ekonomii społecznej,
 •  rozwiązywanie problemów społecznych,
 •  zwiększenie współpracy i partnerstwa na rzecz ekonomii społecznej,
 •  działania na rzecz wzrostu zaangażowania obywateli w życie publiczne.
W Konkursie mogą brać udział:
 •  młode organizacje pozarządowe,
 •  organizacje pozarządowe pełniące role Patronów,
 •  grupy nieformalne,
 •  grupy samopomocowe
z terenu subregionu leszczyńskiego, tj powiatów gostyńskiego, grodziskiego, kościańskiego, leszczyńskiego, M. Leszno, międzychodzkiego, nowotomyskiego, rawickiego, wolsztyńskiego.
Oferenci mogą realizować 2 typy projektów:
 1.  zadania mieszczące się w Sferze Pożytku Publicznego (art. 4 Ustawa o Działalności Pożytku Publicznego i o Wolontariacie – UoDPPioW) skierowane do mieszkańców subregionu leszczyńskiego.
 2.  zadania mieszczące się w Sferze Pożytku Publicznego (art. 4 UoDPPioW) z elementami rozwoju młodej NGO.
Wnioskowana kwota Mikrodotacji przeznaczona na realizację projektu może wynieść do 3000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych).
Dodatkowo wymagane jest wniesienie wkładu własnego w wysokości minimum 10% wartości Mikrodotacji.
Budżet przeznaczony na dotacje to minimum 81 800,00 zł (słownie: osiemdziesiąt jeden tysięcy osiemset złotych).
Maksymalny okres realizacji projektów to 16.05.2019 r. – 30.09.2019 r.

Oferty należy składać TYLKO w wersji elektronicznej (plik WORD i załącznik EXCEL) przesłany na adres mailowy: mikrodotacje@pisop.org.pl

Ocena zostanie dokonana w oparciu o kryteria opisane w Regulaminie. Wszystkie oferty złożone oferty we wskazanym terminie zostaną ocenione formalnie, następnie zostaną poddane ocenie merytorycznej.

Lista projektów przeznaczonych do dofinansowania zostanie ogłoszona przed dniem 16 maja 2019 roku.

Przed wypełnieniem oferty należy zapoznać się z Regulaminem konkursu.

WIELKOPOLSKA WIARA LOWES 2019

Koordynator projektu Mikołaj Kostaniak

Miniatura Mikołaj Kostaniak

Wyślij wiadomość