Wyniki wyszukiwania dla

Brak wyników wyszukiwania

Aktywni dla Leszna 2019Zakończone

Aktywni dla Leszna 2019

Ogłoszenie Konkursu Mikrodotacji Aktywni dla Leszna

Centrum PISOP zaprasza:

  • organizacje pozarządowe, których siedziba jest zlokalizowanana terenie Miasta Leszna, które działają na rzecz mieszkańców Miasta Leszna, a w ramach Projektu planują prowadzić działania w Sferze Pożytku Publicznego na rzecz mieszkańców Miasta Leszna,
  • podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.)

do udziału w konkursie na realizację projektów w zakresie:

  • wspierania przedsięwzięć integrujących środowisko lokalne poprzez wspomaganie działalności organizacji pozarządowych,
  • organizacji   przedsięwzięć   nakierowanych   na   wzrost  aktywności  społecznej mieszkańców,
  • promowania rozwoju działalności lokalnej i tworzenie warunków do budowania  współpracy oraz wzmocnienia postaw obywatelskich,
  • wspomagania rozwoju organizacji pozarządowych, zwłaszcza w profesjonalizacji ich pracy,
  • budowania tożsamości organizacji pozarządowych,
  • współorganizowania   szkoleń   mających   na   celu   podnoszenie   kwalifikacji i efektywności pracy osób zaangażowanych w realizację zadań publicznych.

Celem Konkursu jest rozwój wspólnot i społeczności lokalnych na rzecz mieszkańców Miasta Leszna.

Wnioskowana kwota Mikrodotacji przeznaczonej na realizację projektu to max. 3.000 zł (słownie: trzech tysięcy złotych).

Dodatkowo wymagane będzie wniesienie wkładu własnego w wysokości minimum 10% wartości Mikrodotacji.

Maksymalny okres realizacji projektów to 01.08.2019 r. – 31.10.2019 r.

Budżet przeznaczony na dotacje to minimum 18 000,00 zł (słownie: osiemnaście tysięcy złotych).

Oferty należy składać tylko elektronicznie na adres mikrodotacje_leszczynskie@pisop.org.pl.

Nabór wniosków potrwa od 26 czerwca 2019 roku do 17 lipca 2019 roku do godz. 15.00.

Ocena zostanie dokonana w oparciu o kryteria opisane w Regulaminie.

Wszystkie oferty złożone oferty we wskazanym terminie zostaną ocenione formalnie, następnie zostaną poddane ocenie merytorycznej.

Przed wypełnieniem oferty należy zapoznać się z Regulaminem konkursu.

Projekty współfinansowane będą przez Miasto Leszno.