Wyniki wyszukiwania dla

Brak wyników wyszukiwania

Od początku 2013 roku realizujemy projekt pn. „LOWES – Leszczyński Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej”. Projekt realizowany jest w subregionie leszczyńskim (tj. na terenie powiatów: gostyńskiego, grodziskiego, kościańskiego, leszczyńskiego i miasta Leszna, międzychodzkiego, nowotomyskiego, rawickiego, wolsztyńskiego).

Projekt ma na celu wspieranie rozwoju ekonomii społecznej łączącej działalność gospodarczą i z działalnością społeczną.  Ekonomia społeczna służy m.in.: integracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym (m.in. długotrwale bezrobotnym, osób z niepełnosprawnościami, po różnych życiowych przejściach), tworzeniu miejsc pracy oraz rozwojowi lokalnemu.

Do pomiotów ekonomii społecznej zalicza się: 

  • przedsiębiorstwa społeczne – w tym spółdzielnie socjalne i inne podmioty, które zatrudniają co najmniej 50% osób z grup zagrożonych wykluczeniem społecznym  lub 30% osób o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności. W przedsiębiorstwa społecznych zysk przeznaczany jest na realizację celów społecznych;
  • podmioty reintegracyjne czyli np. Zakłady Aktywności Zawodowej, Warsztaty Terapii Zajęciowej, Centra Integracji Społecznej, Kluby Integracji Społecznej tj. takie, których głównym działaniem jest reintegracja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;
  • podmioty działające w sferze pożytku publicznego tj. stowarzyszenia, fundacje;
  • podmioty sfery gospodarczej utworzone w związku z realizacją celu społecznego (spółki non-profit i  spółdzielnie, których celem jest zatrudnienie tj. spółdzielnie pracy, inwalidów i niewidomych, działające w oparciu o Prawo spółdzielcze).

W ramach Leszczyńskiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej wspieramy rozwój podmiotów ekonomii społecznej:

1) Na etapie tworzenia przedsiębiorstwa społecznego 

Osoby, które chcą działać w sferze ekonomii społecznej mogą liczyć na wsparcie LOWES od momentu pojawienia się pomysłu na prowadzenie działalności gospodarczej, przez procedurę rejestracji aż po podjęcie działalności ekonomicznej i uzyskanie stabilnej pozycji na rynku. Mogą także otrzymać wsparcie finansowe, które pomoże im na początku działalności.

Oferta LOWES w zakresie tworzenia przedsiębiorstwa społecznego kierowana jest do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym tj. bezrobotnych, matek powracających na rynek pracy, osób z niepełnosprawnością, absolwentów szkół, osób wychodzących z instytucji i placówek opiekuńczo wychowawczych.

2) W bieżącym funkcjonowaniu

Podmioty ekonomii społecznej w ramach LOWES otrzymują wsparcie obejmujące m.in. szkolenia, doradztwo oraz usługi prawne, księgowe i marketingowe będące odpowiedzią na potrzeby związane z bieżącym funkcjonowaniem. Dostają także narzędzia i instrumenty finansowe umożliwiające im tworzenie nowych miejsc pracy.

W bieżącym funkcjonowaniu LOWES wspiera wszystkie podmioty ekonomii społecznej z subregionu leszczyńskiego.

3) W rozwoju lokalnym

LOWES prowadzi także szereg działań mających na celu budowania aktywnych i odpowiedzialnych społeczności. Proces ten prowadzony jest w oparciu o zasadę partnerstwa przy udziale liderów lokalnych, partnerów samorządowych, społecznych i biznesowych, a także mieszkańców.