Wyniki wyszukiwania dla

Brak wyników wyszukiwania

Od 2010 roku jednym z obszarów naszej działalności jest ekonomia społeczna. Od 2013 r. realizujemy projekt pn. "LOWES – Leszczyński Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej", który swym zasięgiem obejmuje teren subregionu leszczyńskiego (tj. powiaty: gostyński, grodziski, kościański, leszczyński i miasto Leszno, międzychodzki, nowotomyski, rawicki, wolsztyński).

Projekt ma na celu wspieranie rozwoju ekonomii społecznej łączącej działalność gospodarczą z działalnością społeczną.  Ekonomia społeczna służy m.in.: integracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym (m.in. długotrwale bezrobotnych, osób z niepełnosprawnościami, po różnych życiowych przejściach), tworzeniu miejsc pracy oraz rozwojowi lokalnemu.

Jako akredytowany Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej regularnie przechodzimy audyt w ramach systemu AKSES, weryfikującego, czy spełniamy na odpowiednim poziomie Standardy OWES.

Do podmiotów ekonomii społecznej zalicza się: 

  • przedsiębiorstwa społeczne – w tym spółdzielnie socjalne i inne podmioty, które zatrudniają co najmniej 50% osób z grup zagrożonych wykluczeniem społecznym lub 30% osób o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności. W przedsiębiorstwa społecznych zysk przeznaczany jest na realizację celów społecznych;
  • podmioty reintegracyjne czyli np. Zakłady Aktywności Zawodowej, Warsztaty Terapii Zajęciowej, Centra Integracji Społecznej, Kluby Integracji Społecznej - takie, których głównym działaniem jest reintegracja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;
  • podmioty działające w sferze pożytku publicznego tj. stowarzyszenia, fundacje;
  • podmioty sfery gospodarczej utworzone w związku z realizacją celu społecznego tj. spółki non-profit i  spółdzielnie, których celem jest zatrudnienie tj. spółdzielnie pracy, inwalidów i niewidomych, działające w oparciu o Prawo spółdzielcze.

W ramach Leszczyńskiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej wspieramy rozwój podmiotów ekonomii społecznej:

1) Na etapie tworzenia przedsiębiorstwa społecznego 

Osoby, które chcą działać w sferze ekonomii społecznej mogą liczyć na wsparcie LOWES od momentu pojawienia się pomysłu na prowadzenie działalności gospodarczej, przez procedurę rejestracji aż po podjęcie działalności ekonomicznej i uzyskanie stabilnej pozycji na rynku. Mogą także otrzymać wsparcie finansowe, które pomoże im na początku działalności.

Oferta LOWES w zakresie tworzenia przedsiębiorstwa społecznego kierowana jest do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym tj. bezrobotnych, matek powracających na rynek pracy, osób z niepełnosprawnością, absolwentów szkół, osób wychodzących z instytucji i placówek opiekuńczo wychowawczych.

2) W bieżącym funkcjonowaniu

Podmioty ekonomii społecznej w ramach LOWES otrzymują wsparcie obejmujące m.in. szkolenia, doradztwo oraz usługi prawne, księgowe i marketingowe będące odpowiedzią na potrzeby związane z bieżącym funkcjonowaniem. Dostają także narzędzia i instrumenty finansowe umożliwiające im tworzenie nowych miejsc pracy.

W bieżącym funkcjonowaniu LOWES wspiera wszystkie podmioty ekonomii społecznej z subregionu leszczyńskiego.

3) W rozwoju lokalnym

LOWES prowadzi także szereg działań mających na celu budowania aktywnych i odpowiedzialnych społeczności. Proces ten prowadzony jest w oparciu o zasadę partnerstwa przy udziale liderów lokalnych, partnerów samorządowych, społecznych i biznesowych, a także mieszkańców.

Uwagi i wnioski związane z jakością usług świadczonych przez Leszczyński Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej można składać za pośrednictwem poczty elektronicznej bezpośrednio do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej – kontakt.akses@mrpips.gov.pl oraz pisop@pisop.org.pl.