Wyniki wyszukiwania dla

Brak wyników wyszukiwania

Raport z badań w ramach projektu z Miastem Konin

Prezentowany raport zawiera wyniki badań ilościowych przeprowadzonych w 2012 roku wśród przedstawicieli organizacji pozarządowych, jednostek samorządu terytorialnego oraz badań jakościowych przeprowadzonych z przedstawicielami jednostek samorządu terytorialnego (JST) i uzupełnionych wynikami analiz danych zastanych.

Badania były elementem projektu pt. „Wsparcie rozwoju narzędzi związanych z kontraktowaniem usług społecznych w Koninie” będącego odpowiedzią na nieefektywną politykę wsparcia rozwoju gospodarczego w Koninie oraz brak procedur, wspierających długofalowe i wydajne działania na rzecz rozwoju gospodarczego przy wykorzystaniu potencjału organizacji pozarządowych.